Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECODanh mục đơn: QuestionsCho hỏi Hiệu ứng nháy theo nhạc tuyệt đẹp cho mạch Magic 4U làm như thế nào ?
berwin@live.cn hỏi 3 năm trước

Chào anh chị trong cộng đồng, em có làm phòng hát. cần thêm hiệu ứng thì Hiệu ứng nháy theo nhạc tuyệt đẹp cho mạch Magic 4U làm như thế nào?