Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOHỏi về lỗi khi lập trình biển led ma trận ard BC trên BECO Control 2019?
anhtu.nguyen09 hỏi 3 năm trước

Chào cả nhà, mình hiện đang xài  BECO Control 2019 nhưng thời gian chạy không đúng với thời gian thực tế. Ai có thể chỉ giúp mình vì sao lại như vậy được không?