Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOLỗi Module ma trận sáng mờ, chữ đen nền sáng?
gmarquezb hỏi 3 năm trước

Lỗi Module ma trận sáng mờ, chữ đen nền sáng.