Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOLỗi Module ma trận sáng mờ, chữ đen nền sáng?
gmarquezb hỏi 10 tháng trước

Lỗi Module ma trận sáng mờ, chữ đen nền sáng.