Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOCard nhận Linsn dùng tối đa bao nhiêu tấm module LED?
anhtoan.htv hỏi 3 năm trước

Tôi mới sử dụng màn hình LED. Tuy nhiên,Card nhận Linsn dùng tối đa bao nhiêu tấm module LED , để tối ưu hóa kinh tế.