Forums Thảo Luận Cộng Đồng BECOCard phát Linsn dùng tối đa bao nhiêu mét màn LED ?
anhtoan141168 hỏi 4 năm trước

Tôi mới sử dụng màn hình LED. Tuy nhiên,Card phát Linsn dùng tối đa bao nhiêu mét màn LED , để tối ưu hóa kinh tế?